mandag den 4. juni 2012


Begravelsesforretningen Ledet

- når reinkarnation også er din virkelighed


Jeg tror på det enkelte menneske og dets ansvarlighed over for sit eget liv, derfor har jeg ingen religiøs eller poli­tisk tilknytning. Jeg tilstræber åben­hed.

Har du nogle ønsker, som jeg ikke kommer ind på i det følgende, så spørg endelig, om jeg kan medvirke til opfyl­delsen heraf.
Formålet med forretningen er at aflaste pårørende, så jeg sammen med pårørende og eventuelt andre kan løfte opgaven, det er at støtte alle implicerede så godt som muligt igennem denne vigtige fase i tilværelsen, som det er at dø, og som det er at være tilknyttet et døende menneske.

Formålet er endvidere
  • at opnå en syntese mellem spiritualitet, kærlighed, bevidsthed og det fysiske. 
  • at kærlighed og omsorg er den bærende kraft i processen omkring døden
  • at tage en værdig afsked
  • at lave ceremonier, der åbner os alle mere for den åndelige dimension
  • at bruge os selv i overensstemmelse med vores vigtigste værdier
  • at manifestere afslutningen i overensstemmelse med den måde, man ønsker at leve på, for næste liv begynder, som det nuværende slutter
  • at højne vores bevidsthed omkring dødsprocesserne. 

Fødsel og død er de mest afgørende processer i vores evige liv, hvor vi så skelsættende bevæger os fra et plan til et andet. Hver gang et menneske bidrager til at lade overgangen fra og til Jorden ske i bevidsthed og kærlighed, da højnes hele menneskehedens bevidsthed. Jeg ønsker med min deltagelse at hjælpe mest muligt til, at dødens proces forløber så godt som muligt for den døende, den døde samt alle pårørende. Den hjælp jeg tilbyder omfatter fire elementer: spiritualitet, kærlighed, bevidsthed og praktisk.  


Spiritualitet:

Intuition: Intuitionen er god til at klarlægge ting, som er vigtige at gøre før døden, i forbindelse med døden og efter døden. Jeg bruger min intuition, på opfordring, til oplysning om en sindstil­stand. Ligesom jeg giver intuitive forslag til, hvad der er at gøre i en given situation. Endelig kan intuitionen bruges til at oplyse om, hvordan den døde har det på ”den anden side”. Jeg vil gøre brug af min intuition i alt, hvad jeg har med at gøre, ligesom jeg opfordrer til, at alle andre, der er impliceret, mest muligt lytter til deres egen intuition.

Meditation: Jeg anbefaler, at man ved ceremonien, men også både før og efter denne, arrangerer meditationer. Også denne opgave påtager jeg mig gerne. Formålet er at fremme den over­gang, som døden er, på en harmonisk måde, samt at medvirke til at der opstår sjælefred i både den døde og de pårørende. Endvi­dere er formålet, at den smerte og sorg, der måtte være tilstede, ikke bliver undertrykt men tværtimod i videst muligt omfang bli­ver udtrykt, bearbejdet og accepteret.

Kontakt med afdøde: Den afdøde kan kontaktes med tanker og følelser, ligesom meditativ og intuitiv kontakt kan etableres. Den afdøde kan også kontakte sine pårørende. Både efterladte og afdøde kan have meget brug for en sådan kontakt i processen at komme videre. Det kan en overgang føles meget ensomt, at man har forladt sine venner og hele den kendte verden. Ligesom de efterladte kan være i en meget svær fase. Jeg kan muligvis etablere en bro fra den ene til den anden verden til hjælp i processen. En så­dan kontakt kan dog kun etableres, når den døde selv ønsker det, eller gerne vil medvirke til, at pårørende får kontakt.

Begravelsesformer: Begravelse i hermetisk tillukket kiste (udviklet af BL) - Almindelig begravelse i kiste – Balsamering - Ligbrænding.
Mit overordnede mål er at medvirke til udbredelsen af det mest kærlige for både krop, mikrovæsener og sjæl - den nuværende mest skånsomme metode. Hver enkelt må da træffe sit eget valg, idet mange hensyn skal tages i det aktuelle tilfælde - herunder også økonomi. Kærlighed:

Omsorg for døende: Den angst, vrede, sorg og smerte, der ofte optræder i forbindelse med, at man skal dø, er vigtig at udtrykke, bearbejde og acceptere. Det kræver tit støtte at komme ret igennem livets processer. Jeg kan hjælpe og give omsorg til døende.

Pleje: Jeg kan være behjælpelig med at finde plejere, der kan pleje døende i hjemmet, ligesom jeg gerne vejleder, så vi sammen kan opnå det optimale med plejen.

Personlige forberedelser: Afvaskning og det at klæde den døde på foretages i en atmosfære af dyb respekt. At gøre den dødes krop smukt i stand, som vedkommende selv ville pynte sig til en meget stor begivenhed, som dette også er.

Grupper for efterladte: Alle de følelser og tanker, man som pårørende får over at miste, er vigtig at udtrykke, bearbejde og acceptere. At deltage i en lille gruppe bestående af ligesindede, samt under kyndig ledelse af mig, kan hjælpe og give omsorg i denne proces.
Jeg laver grupper både for voksne og for børn og unge.

Terapi: Tilbydes i den omsorgsfulde proces det er at komme til at acceptere sig selv og sine følelser. Skæbnesvangre hændelser kræver ofte af os en ny rummelighed. Det kan derfor være nødvendigt at arbejde sig igennem nogle processer, indtil der er opnået bevidsthed og kærlighed omkring det, der er sket.

Healing: En af forudsætningerne, for at vi er i stand til at kunne leve i overensstemmelse med os selv, er, at vores energisystem flyder frit. I det konstant foranderlige liv kræver det temmelig meget af os at holde energisystemet flydende, således at forandringer integreres med henblik på, at vi fungerer mere og mere i overensstemmelse med vores indre sjæl. Healing er derfor generelt en god hjælp til det. Taler vi oven i købet om stressede situationer, kriser og gennemgribende forandringer, så er det især godt med healing. 

Visualisering: Kan benyttes til at opnå ens ønsker. Eksempelvis kan visualisering befordre, at døden kan blive en blid overgang uden smerte. Eller at man bliver i stand til at rumme den smerte, som eventuelt er uundgåelig. Visualisering kan medvirke til, at man bliver i stand til at rumme sig selv og sine følelser.

Bøn: Man kan bede til Gud om hjælp til at komme igennem den proces, som man som døende, eller pårørende, nødvendigvis skal igennem, når døden bliver nærværende. Jeg vejleder gerne her. Fælles bøn er også en mulighed.Bevidsthed:

Ceremonien: Ved højtideligheden påtager jeg mig med glæde den formelle ledelse. Alle, der deltager i begravelsen, får da udleveret et omslag, hvori ceremonien er beskrevet, herunder sange og talen. Ceremoniens fornemmeste mission er at hjælpe den døde over på det åndelige plan i kærlighed og at afslutte det fysiske liv på en værdig og smuk måde. Jeg har udarbejdet min egen ceremoni, som tilpasses den aktuelle begravelse.

Overgivelsesceremoni: En lille ceremoni hvor kroppen overgives til jorden eller vandet – og sjælen overgives til det åndelige plan. Jeg har udarbejdet mit helt eget ritual som tilgodeser den evige sjæl og de processer, der sker i kroppen. Dette er et alternativ til den kristne jordpåkastelse.

Præst: Begravelsesforretningen Ledet bygger på et koncept, som adskiller sig meget fra folkekirkens sædvanlige fortolkning af kristendommen. Forretningen passer heller ikke ind i andre religioners fortolkning af det åndelige. Der kan, for at tilgodese alle pårørende, være tale om at lave to ceremonier. En, som en præst indenfor det aktuelle trossamfund forretter. Og en holistisk for dem, der bl.a. kan acceptere reinkarnation og meditation.

Tale: Jeg tilbyder at holde en tale i forbindelse med begravelsen, talen er afstemt efter mine oplysninger om den døde – eller endnu bedre på baggrund af et personligt kendskab til den døde. Talen vil også indeholde åndelige og følelsesmæssige aspekter ved døden og efter døden.

Musik og sang: BL kan arrangere musik og sang ved ceremonien ved hjælp af musikere, sanger, kor – eller ved hjælp af CD-anlæg, ligesom fællessang naturligvis er en mulighed.

Samtaler - Telefonkonsultation: Tilbydes med henblik på at afklare mest muligt, hvad der har at gøre med den personlige død, pårørendes død samt liv og død i almindelighed.Praktisk: 

Kontrakt: Når døden er aktuel kan der udfærdiges en skriftlig kontrakt, som redegør for alle aftaler imellem Begravelsesfor­retning Ledet og pårørende. Så alle har på det rene, hvem der gør hvad. Og hvad det koster.

Kontakt til myndigheder: Nødvendige dødsanmeldelser og aftaler udføres.

Annoncering: Begravelsesforretningen Ledet kan sørge for den annoncering, som kan være hensigtsmæssig for at gøre opmærksom på dødsfaldet og begravelsen.

Kørsel: Jeg kan sørge for alle nødvendige transporter i forbin­delse med døden og begravelsen.

Kiste: Jeg skaffer den ønskede kiste. Der findes i dag flere miljøvenlige kister på markedet. Som speciale kan BL tilbyde begravelse i hermetisk tillukket zinkkiste.

Udsmykning: Begravelsesforretningen Ledet kan arrangere udsmykning af kiste og kirke, eller andet lokale, hvorfra begravelsen skal foregå.

Gravsted: Vi kan sammen finde frem til det rigtige gravsted og få det etableret i praksis ved eventuelt at skabe kontakter med gartner og stenhugger. Der er i dag mange forskellige former for gravsteder: det traditionelle, skovkirkegård til kister og urner, plænegravsteder til kister og urner, de ”ukendtes” gravsted m. fl.

Priser: Ved alle individuelle sessioner tager jeg 250 kr. i ti­men. Deltagelse i grupper koster 300 kr. pr. dag. Når jeg ud­fører en hel ceremoni koster den 1500 kr. En overgivelsesce­remoni koster 500 kr. De øvrige priser er i henhold andre begravelsesforretninger. De udlæg jeg foretager faktureres. Hvis vi sammen laver en kontrakt, så vil den indeholde de nøj­agtige priser for alt aftalt, sådan at ingen får ubehagelige overraskelser.
Spørg i øvrigt gerne efter min prisliste.

Skriv det hele ned i tide: Jeg har lavet en bog, "Mit livs afslutning", som kan erhverves for 198,00 kr. incl. forsendelse. Den er yderst detaljeret. Denne bog kan man udfylde og gøre til sin personlige "Mit livs afslutning. Der er også plads til, at man kan revidere bogen. Man kan her udfylde rubrikker og derved tage beslutninger om alt det, man finder betydningsfuldt omkring sygdom og død. Det er en god ide således at forberede sig og tage stilling, så man ikke står uforberedt, den dag alvorlig sygdom eller døden bliver en realitet. Herved undgår man, at andre bliver nødsaget til at tage beslutninger på ens vegne - til ubehag for dem og en selv.

Begravelsesforretninen Ledets Fond: For dem, som sympatiserer med mine tilbud, men ikke har midler til at finansiere det, ønsker jeg at oprette en fond. Alle andre er velkommen til at donere midler til fonden. Enhver kan derfor ansøge om at få alle mine tilbud helt eller delvis finansieret af fonden.


                                                                         .....Oplysning: Jeg kommer gerne på skoler, biblioteker, hospice, hospitaler, plejehjem, i foreninger, på messer, udstillinger osv. Jeg deltager gerne i enterviews, TV- og radioudsendelser osv. Jeg skriver også artikler om nærværende og mange andre emner. 

Undervisning: Døden og livet er forbundne. For at et nyt nu kan opstå, må det gamle nu dø. I hvert øjeblik livet igennem er døden aldeles nærværende for til sidst at øve skæbnesvanger indflydelse. Alt i alt er døden et af kardinalpunkterne, der skal accepteres som en integreret del af det frugtbare liv, vi stræber efter. Ingen kan leve helt i nuet, uden man har opnået et uproblematisk forhold til døden. Det er således vigtigt at stræbe efter sjælefred både omkring den lille død, som sker hele tiden igennem livets forvandling, men også omkring den store død. I den hensigt at afklare døden vil jeg belyse dødsprocessen, hvad død er, og hvad der kan være på "den anden side" af døden. Og meget mere vil jeg komme ind på...

Foredrag: Udgangspunket i foredrag vil være de samme ting som nævnt under undervisning. I et foredrag vil jeg orieentere om en udvalgt del af det kæmpe område, som døden repræsenterer.
                                                                      .....


Hvem er jeg: Jeg er født 1948 i Vendsyssel. I hele mit voksne liv har jeg arbejdet med mig selv. Jeg har studeret psykologi, fi­losofi og åndsvidenskab, har flere terapeutiske uddannelser, en essenstræning, healeruddannelse, samt adskillige kursusforløb indenfor spiritualitet og selvudvikling. Min erhvervserfaring er meget bred, bl.a. har jeg arbejdet med administration og lokal-psykiatri. Jeg har haft vækstgrupper, undervist, skrevet og afholdt foredrag om selvudvikling og spiritualitet igennem en lang årrække.

Helt naturligt kan jeg huske flere liv, mange forskellige måder at blive født på og mange forskellige måder at dø på. Da jeg derfor ved, hvor kolossalt vigtige alle processer omkring døden er, har jeg oprettet Begravelsesforretningen Ledet.


                                                                       .....


Du er naturligvis velkommen til at ringe og aftale en tid - når som helst. Er jeg optaget så indtal en besked, og jeg vil ringe tilbage hurtigst muligt. 
Har du spørgsmål, kommentarer, eller ønsker du en bog, brochurer, prisliste eller andet, så ring, skriv eller mail til mig. 
Jeg bliver også glad, når nogle vil hjælpe mig med at udbrede kendskabet til forretningen. Du kan rekvirere det materiale, som du skal bruge. 
 


Begravelsesforretningen Ledet
- dækker hele Danmark

v. Johannes Ledet
Torpvej 14, Lundum
8700  Horsens

Mail: johannesledet@gmail.com
Tlf.        76 27 33 63
Mobil:  24 45 68 63
Artikler: johannesledet@blogspot.com

Min bankforbindelse er: Merkur Bank, Sct. Clemens Torv 17  1., 8000  Århus C. 
www.merkur.dk
Tlf. 87309780